ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР
НА РЕАЛІЗАЦІЮ КВИТКІВ НА РОЗВАЖАЛЬНІ ЗАХОДИ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

1. Загальні положення
1.1. Ця Оферта регламентує умови реалізації квитків на сайті https://kharkivalt.net (далі — Сайт). Встановлює зобов’язання і права Організатора заходу, Покупця, та інших осіб.
1.2. Використання послуг Сайту проводиться виключно на умовах повного і беззастережного Акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання послуг Сайтом на умовах цієї Оферти свідчить про укладення Договору на реалізацію електронних квитків на розважальний захід, за допомогою сервісів Сайту.
1.3 Перелік інформації, необхідної для здійснення Оферти, визначається за домовленістю сторін.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цієї Оферти є реалізація Покупцеві Електронних квитків з використанням сервісів Сайту на заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою (далі по тексту — Послуга).
2.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010, сторони за Договором на реалізацію електронних квитків на культурно-видовищні заходи, за допомогою сервісів Сайту визнають і погоджуються з наданням Організатору заходу своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, які були отримані Організатору заходу в процесі користування Сайтом, а саме: прізвище, ім’я, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.
Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України.
Покупець дає Організатору заходу право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням послуг Сайтом, обумовлених цією Офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, Електронні квитки, які реалізуються з використанням сервісів Сайту.
У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна.
Термін використання наданих персональних даних — безстроково.
Покупець дає право Організатору заходу на відправку йому рекламних повідомлень електронною поштою. Покупець може в будь-який момент відмовитися від цієї послуги.
2.3. Права і обов’язки сторін за договором, укладеного на умовах справжньої Оферти регулюються так само Законами України «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», в редакціях, які будуть діяти на дату здійснення Акцепту.
3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
3.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті пункту 3.3. цією Офертою (акцепт оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і в повному обсязі.
3.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
3.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється у разі придбання Електронного квитка шляхом здійснення наступних дій: вибір Заходу, реєстрація та оплата вартості квитка в повному обсязі.
3.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 3.3. цієї Оферти, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов Оферти без будь-яких виключень і (або) обмежень і рівносильно укладанню письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).
4. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
4.1. Платіж вважається завершеним в момент надходження грошових коштів на відповідний розрахунковий рахунок Організатора заходу.
4.2. Платіж не проходить, а продажа квитку анульовується у разі порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України. Супутні та додаткові банківські комісії сплачує Покупець.
4.3. При дотриманні всіх умов, що викладені вище, квиток вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених в Електронному квитку умовах.
4.4. Сервіс Сайту після отримання інформації про сплату Покупцем вартості квитка, згідно з цією Оферти, відправляє Покупцеві бланк Електронного квитка, який підтверджує факт надходження грошових коштів, і в якому вказана дата здійснення оплати.
4.5. Згідно Пункту 4 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» № 265/95-ВР, під час продажу Електронних квитків за допомогою сервісів Сайту не застосовуються реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки. Розрахунковим документом є Електронний квиток.
5. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
5.1. У разі скасування, перенесення або зміни Заходу, повернення коштів Покупцеві проводиться Організатором заходу.
5.2. Для повернення вартості квитка Покупцеві необхідно звернутися із запитом на електронну пошту khmobdevs@itomy.ch.
5.3. Повернення коштів здійснюється протягом двох календарних днів з дня отримання такого запиту.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Офертою, Сторони за укладеним договором на реалізацію електронних квитків на розважальні заходи за допомогою сервісів Сайту, несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.
7. Вирішення спорів
7.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку, строк пред’явлення письмової претензії протягом п’яти робочих днів з дати виникнення предмета спору.
7.2. При неможливості досягнення згоди спори підлягають розгляду в суді.
7.3. З усіх інших питань, не передбачених Офертою, Сторони керуються законодавством України.
8. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Справжня редакція Оферти вступає в силу з дати її розміщення на Сайті — дата — і діє безстроково. Організатор заходу має право в будь-який момент змінити умови цієї Оферти.